Jeg har siden 2019 vært med i UHRs arbeidsgruppe for å utvikle en veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Veilederen er nå ferdig, og arbeidsgruppen foreslår et mer fleksibelt og helhetlig rammeverk for arbeidet med vurdering i akademiske karriereløp. Ambisjonen har vært å utvikle en veileder der mer åpenhet, større bredde i vurderingene, og med helhetlige vurderinger som motsats til ensidig bruk av indikatorer står sentralt.

Veilederen skal kunne brukes:

 • av de akademiske institusjonene ved utlysning og ansettelse av vitenskapelig personale
 • ved prosesser knyttet til opprykk fra ett vitenskapelig karrieretrinn til det neste
 • av eksterne finansieringskilder ved vurdering av prosjektledere og medarbeidere i forbindelse med forskningssøknader
 • av den enkelte ansatte i egen karriereutvikling

Et viktig mål med veilederen og rammeverket er å gjøre vurderingsprosessene mer transparente og forutsigbare, både for den enkelte og for institusjonene. Hvilken kompetanse trengs til stillingen som skal fylles? Hvor godt passer egen kompetanse til stillingen som er utlyst? Hvilke krav stilles ved opprykk? Veilederen er fleksibel, men tilbyr en systematisk og strukturert ramme for vurderinger.

Arbeidsgruppens hovedanbefalinger

Seks prinsipper

 1. Hva er kvalitet? Balanse mellom kvantitative og kvalitative mål
  • Bibliometriske indikatorer bør brukes med varsomhet og suppleres med annen informasjon
 2. Alle skal ikke gjøre alt
  • Flere kompetanser bør være meritterende, men kravene legges ikke oppå hverandre. Det er UH-institusjonene som skal oppfylle lovens formål om forskning, utdanning og samfunnseffekt, ikke hver enkelt vitenskapelig ansatt
 3. Åpen forskningspraksis som bærende prinsipp
  • Alle resultater, aktiviteter og kompetanser vurderes i lys av mål om åpen forskning
 4. Transparens i vurderingen og synliggjøring av hva som er meritterende
  • De som skal vurderes må vite hvilke kriterier som vil benyttes og få innsyn i hvordan de er brukt
 5. Fremme kjønnsbalanse og mangfold
  • Endringer i vurderingskriteriene skal ses i lys av bedre kjønnsbalanse og mangfold
 6. Være til hjelp for utforming av utlysninger og vurderingsprosesser lokalt
  • Den nasjonale veilederen skal kunne brukes konkret ved institusjonene og i fagmiljøene

Arbeidsgruppen foreslår

 1. Å etablere et helhetlig rammeverk for vurdering av akademiske karrierer som:
  • balanserer kvantitative og kvalitative mål og dokumentasjonsformer for faglig kvalitet og kompetanse
  • muliggjør ulike karriereløp og fremmer høy kvalitet på de tre nøkkelområdene: utdanning, forskning og samspill med samfunnet
  • anerkjenner de vitenskapelig ansattes uavhengighet og individuelle kompetanser og deres prestasjoner i grupper og gjennom samarbeid
  • verdsetter åpne forskningspraksiser (inkludert åpne vurderingssystemer)
  • oppmuntrer til akademisk ledelse av høy kvalitet
 2. Å utnytte muligheten til å utvikle en norsk vurderingsmodell i nær dialog med aktører internasjonalt fordi:
  • endringer i vurderingskriteriene kan ikke gjøres av ett land alene
  • en norsk modell kan inspirere internasjonalt
 3. Det foreslås å ta i bruk en matrise for vurdering av faglige resultater, kompetanse og erfaring - Norwegian Career Assessment Matrix (NOR-CAM) - som vil fungere som en verktøykasse for et slikt vurderingssystem. NOR-CAM vil synliggjøre seks kompetanseområder gjennom systematisk dokumentasjon og refleksjon.
 4. At det utvikles en «automagisk CV-funksjon» i forskningsinformasjonssystemet som muliggjør uthenting av data som kan benyttes til å dokumentere kompetanser og resultater i egen karriere, blant annet ved søknader om stillinger, opprykk og eksterne midler.