Yesterday I received the first copies of my new book “Musikk og bevegelse” (Music and movement), and it is supposed to be available for sale next week. This is a text book in Norwegian giving an overview of theory and methods used in the study of music-related movements. The book is based on my dissertation, but has been rewritten to serve as an introduction for students and other people interested in the field. As such, there is more background information and explanations of basic concepts, and less details on research and development.

alt text

The Norwegian summary of the book:
Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.

The chapters:

  1. Musikk og bevegelse (music and movement)
  2. Kropp og bevegelse (body and movement)
  3. Bevegelsesanalyse (movement analysis)
  4. Visualisering av bevegelse (vizualisation of movement)
  5. Bevegelser hos utøvere (movements of performers)
  6. Bevegelser til lyd (movements to sound)
  7. Koblinger mellom handlinger og lyd (couplings between action and sound)
  8. Design av handling og lyd (design of action and sound)

Links:

Over the last years lots of people have been asking for an introduction text to the field of music and movement. I am happy that there is now a book to buy! For all non-Scandinavian-reading people out there, stay tuned for the upcoming book Musical Gestures: Sound, Movement and Meaning.

{.zemanta-pixie} alt text {.zemanta-pixie-img}